JUDr. Olga Suchá, advokátka

JUDr. Olga Suchá, advokátka

Revoluční 762/13
110 00 Praha 1
IČ: 01830244

Informace o kanceláři JUDr. Olga Suchá, advokátka

Advokátní kancelář Praha 1

 

JUDr. Olga Suchá nabízí služby advokátní kanceláře se zaměřením na právo obchodní, občanské, rodinné, trestní a právo duševního vlastnictví.  

 

Obchodní právo:

 • Právo obchodních společností – zakládání a změny obchodních společností, převody obchodních podílů, příprava a organizace valných hromad, zápisy do obchodního rejstříku
 • Obchodní závazkové právo – sepisování obchodních smluv
 • Právo nekalé soutěže – klamavé označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, zlehčování, porušování obchodního tajemství, atd.
 • Obchodní spory -  podávání žalob, zastupování před soudy, řešení obchodních sporů mimosoudní cestou
 • Vymáhání pohledávek

Občanské právo:

 • Občanskoprávní smlouvy – darovací smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o převodu nemovitosti, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, atd.
 • Zastupování v občanskoprávních řízeních – vedení majetkových sporů
 • Zastupování v řízeních o dědictví  včetně sepsání závěti
 • Bytové právo
 • Bytové spoluvlastnictví - zakládání bytových družstev, zakládání společenství vlastníků jednotek, sepisování stanov a jejich změn

Advokátní úschova - sepsání smlouvy o úschově a zřízení účtu advokátní úschovy       

Rodinné právo:

 • Předmanželské smlouvy
 • Rozvody manželství – podání návrhu na rozvod manželství, zastupování v řízení o rozvod manželství, vypracování dohod o vypořádání vzájemných majetkových vztahů
 • Zastupování v řízeních týkajících se nezletilých dětí – podání  návrhu na výchovu a výživu nezletilého dítěte, sepisování dohod o výchově a výživě nezletilého dítěte, podání návrhu na osvojení, zastupování v řízení o osvojení
 • Společné jmění manželů – vypořádání společného jmění manželů, změna rozsahu společného jmění manželů

Právo duševního vlastnictví:

 • Registrace národních, mezinárodních a komunitárních ochranných známek
 • Zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a soudy
 • Sepisování a správa licenčních smluv
 • Registrace národních a komunitárních užitných vzorů
 • Právo doménových jmen

Trestní právo:

 • Zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
 • Vedení obhajoby v trestním řízení – majetkové trestné činy, hospodářské trestné činy, trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti rodině a dětem, trestné činy obecně nebezpečné a trestné činy proti průmyslovým právům
 • Zastupování v řízeních o řádných a mimořádných opravných prostředcích – podávání stížností, odvolání, dovolání, stížností pro porušení zákona a ústavních stížností
 • Zastupování poškozených
 • Příprava a podání trestních oznámení

Správní právo:

 • Katastrální právo – zastupování v řízení Katastru nemovitostí

S kým můžete přijít do kontaktu?

test                 

JUDr. Olga Suchá, advokátka

se sídlem: Revoluční 762/13, Praha 1, 110 00 

pobočkou: Čechova 503, Veltrusy, 277 46 

evidenční číslo ČAK: 15092 

telefonní kontakt: +420 777 73 83 53 

e-mail: ak@olgasucha.cz

test

Kde nás najdete?